ffff
 
 
 
 
 
 

 
Algemene voorwaarden

Artikel 1. Aankoop

1.1
Als de koper een bestelling plaatst gaat hij automatisch akkoord met deze verkoopvoorwaarden..

1.2
Als de koper een bestelling plaatst, ontvangt hij direct daarna een bevestiging hiervan, zodra de bestelling wordt verstuurd ontvangt hij een persoonlijke bevestiging.

1.3
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Mopadasa.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Mopadasa.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.4
Wanneer de koper een bestelling plaatst is deze definitief en geldt er een afname – en betalingsverplichting.

1.5
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Mopadasa.nl, Mopadasa.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet word geaccepteerd, deelt Mopadasa.nl dit mee binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling

 

Artikel 2. Prijzen en betalingen

2.1
De vermelde prijzen van de aangeboden producten zijn in euro's, inclusief 19% BTW en exclusief handlings- en verzendkosten.

2.2
Alle aanbiedingen, daaronder medebegrepen prijsopgaven en prijslijsten, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding van de aanbieding door de wederpartij. Herroeping na aanvaarding door de wederpartij zal overwijld dienen te geschieden.

2.3
De verzendkosten zijn bij Mopadasa.nl zoals staat bij de rubriek verzendkosten.

Wij bieden de koper de mogelijkheid de bestelling op te komen halen aan ons adres in Katwijk (Z-H). Dit kan aangegeven worden op het bestelformulier onder betaalwijze. Afhalen gebeurd op afspraak.

2.4
Bij levering onder rembours dient de koper bij aflevering aan de deur bij de postbode te betalen. Let erop dat zij in de regel geen wisselgeld voor handen hebben. Bij vooruitbetaling dient het bedrag overgemaakt te worden op Rabobank 33.18.81.616 t.n.v. Fa. D. van Duijn & Zn in Katwijk. Bij vooruitbetalen krijgt de koper van Mopadasa.nl een e-mailbericht waarin de betalingsgegevens nog eens worden vermeld.

2.5
Indien de koper met enige betaling in gebreke blijft, is Mopadasa.nl gerechtigd de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

2.6
Mopadasa.nl neemt geen verantwoordelijkheid voor verkeerde prijzen die berusten op een kennelijke schrijf-, type- of zetfout. Prijswijzigingen zijn immer voorbehouden.

 

Artikel 3. Levering

3.1
Als de koper kiest voor een rembourszending worden de artikelen, mits deze op voorraad en/of leverbaar zijn doorgaans binnen 3 werkdagen, naar de koper verzonden.

Kiest de koper voor een vooruitbetaling, dan gaan die 3 werkdagen in, nadat de betaling bij Mopadasa.nl binnen is.

3.2
De levertijd wordt, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen, slechts bij benadering opgegeven en kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Een overschrijding van de levertijd geeft de koper in geen geval recht op schadevergoeding. Evenmin kan de koper terzake aanspraak maken op ontbinding van de overeenkomst.

3.3
De levering van de producten geschiedt op het door de koper vermelde adres.

3.4
De leveringen worden overdag bezorgd door TPG Post. Bij het niet aanwezig zijn bij de levering, kunt u met TPG Post een nieuwe afspraak maken.

 

Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud

4.1
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de koper al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Mopadasa.nl verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de koper over.

 

Artikel 5. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

5.1
De koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Mopadasa.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

5.2
Mopadasa.nl garandeert niet dat de geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/ of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1
De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de koper Mopadasa.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

6.2
Wanneer een gebrek of mankement aan het door ons geleverde artikel, binnen de gestelde termijn, onder de garantie valt. Dient de koper , in overleg, het product aan Mopadasa.nl terug te zenden, of hiermee langs te komen, zodat wij zelf het gebrek kunnen beoordelen. Hierbij zijn de verzendkosten voor de koper.. Mopadasa.nl zal in geval van een gebrek of mankement aan het door ons geleverde artikel , dat onder de gestelde termijn, onder de garantie valt, zorgen voor reparatie of vervanging van het artikel.

6.3
Onvoldoende gefrankeerde pakketten worden door Mopadasa.nl niet geaccepteerd.

6.4
Mopadasa.nl is niet aansprakelijk voor schade en/of beschadigingen die tijdens het vervoer na aanschaf van de artikelen plaats vinden. De koper dient zich bewust te zijn van deze risico’s en dient zelf hiervoor aanvullende verzekering af te sluiten bij de vervoerder. Dit altijd op eigen initiatief. Er kan niet van Mopadasa.nl verwacht worden de koper hierover in te lichten.

6.5
Mopadasa.nl is niet aansprakelijk voor schade en/beschadigingen die voortvloeien uit gebruik van artikelen of ongevallen die plaatsvonden tijdens het gebruik van artikelen gekocht bij Mopadasa.nl. Deze verantwoordelijkheid ligt ten alle tijden bij de koper en kan nimmer verhaalt worden op Mopadasa.nl, ook niet door derden.

6.6
Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 7 dagen na aflevering aan Mopadasa.nl te retourneren, Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product alsmede het product zelf onbeschadigd en ongeopend is. En de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Onvoldoende gefrankeerde zendingen worden door Mopadasa.nl niet geaccepteerd.

 

Artikel 7. Bestellingen/communicatie

7.1
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de koper en Mopadasa.nl, dan wel tussen Mopadasa.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Mopadasa.nl is Mopadasa.nl niet aansprakelijk.

 

Artikel 8. Overmacht

8.1
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Mopadasa.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Mopadasa.nl gehouden is tot enige schadevergoeding.

8.2
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Mopadasa.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Als omstandigheden in het vorig lid van dit artikel bedoeld, gelden onder anderen: Niet volledig en/of vertraagde levering van leveranciers, in – en uitvoerverboden, maatregelen van het Nederlands en/of vreemde overheidsorgaan die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijk en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was, werkstakingen en/of bedrijfsbezetting, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport en brand

Artikel 9. Garantie

9.1
Men dient altijd de factuur te overleggen, wanneer men aanspraak op de garantie wil maken.

Artikel 10. Diversen

10.1
Indien aan Mopadasa.nl opgave wordt gedaan van een adres, is Mopadasa.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij aan Mopadasa.nl schriftelijk of per e- mail, opgave wordt gedaan van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2
Wanneer door Mopadasa.nl gedurende korte of langere tijd ,al dan niet stilzwijgend, afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De koper nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Mopadasa.nl deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3
Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Mopadasa.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Mopadasa.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4
Mopadasa.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


K.v.K. Leiden 28099511
Postadres: Wassenaarseweg 75a, 2223 LA Katwijk (Zuid-Holland)

BTW-nr: NL807630305B01